Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Ренійської районної ради Одеської області
homepage counter счетчик сайта
Besucherzahler
счетчик посещений

Статут закладу освіти

 

ПОГОДЖЕНО                                       

Начальник відділу освіти, молоді,

спорту та культури

Ренійської районної державної адміністрації

 

__________________________ В.І.Дьяченко

 

_______________________________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ренійської районної ради

від _________________ 20___ року

 

№ ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

РЕНІЙСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4

РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рені

2018 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ренійської районної ради Одеської області - комунальний заклад загальної середньої освіти (далі – заклад освіти), створений на підставі рішення  Ренійської районної ради відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та інших нормативно-правових актів та є повним правонаступником Ренійської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школа № 4 Ренійської районної ради Одеської області.

1.2. Навчальний заклад засновано на майні, що належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл та міста Ренійського району, інтереси яких представляє Ренійська районна рада (далі – Засновник) в межах повноважень, визначених законодавством України.

1.3. Постійний контроль за виконанням статутних завдань навчального закладу здійснює відділ освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації. Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності навчального закладу.

1.4. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна  закладу освіти здійснює Засновник, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, Ренійська районна державна адміністрація та Комунальна установа «Районний центр з обслуговування закладів та установ освіти» Ренійської районної ради Одеської області (далі – КУ «РЦОЗУО»).

1.5. Найменування закладу загальної середньої освіти

Повне найменування: РенІЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 Ренійської районної ради Одеської області

Скорочене найменування: РенійськА ЗОШ №4 .

1.6. Юридична адреса: 68800, Одеська область, м. Рені,  вул. Кагульська, 31.

1.7. Заклад освіти є юридичною особою з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, має  відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у встановлених випадках повинні бути узгоджені з КУ «РЦОЗУО» та відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської РДА, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах, має власну печатку, штамп.

1.8. Заклад освіти  має власну символіку: прапор, гімн, герб, емблему. 

1.9. Заклад освіти діє на підставі Статуту, погодженого рішенням Засновника, затвердженого відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської райдержадміністрації  та зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.

1.10. Структура РенійськОЇ ЗОШ №4

У складі  РенійськА ЗОШ № 4 функціонують: загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів.

1.11. Згідно ст.7 Закону України «Про освіту» розпочати з 01 вересня 2018 року навчання українською мовою навчання учнів 1 класу. Мовою навчання учнів з 2 по 11 класи в перехідний період залишити мови, які визначені Статутом у редакції 2015 року. У 5-9 класах вивчається 2 іноземні мови, запроваджено поглиблене вивчення предметів та профілі навчання, які визначаються на конкретний навчальний рік за рішенням ради відповідно до  запитів  учнів та батьків.

   Враховуючи освітні запити учнів та батьків, у закладі освіти можуть  запроваджуватися:

у 1-9 класах - вивчення іноземної мови;

у 10-11 класах - такі моделі профільного навчання:

-  однопрофільні класи;

- різнопрофільні групи в межах одного класу (за рахунок використання годин  варіативної складової).

        1.12 . Заклад освіти має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу  за погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури ;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення  до учасників освітнього процесу;

- за погодженням з Засновником та уповноваженим органом Засновника бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб та розпоряджатися ними у встановленому законодавством порядку, а у встановлених випадках – за погодженням з Засновником та уповноваженим органом Засновника;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- здійснювати конкурсне приймання учнів у межах чинних нормативних документів;

- запрошувати (спільно з Засновником) на роботу спеціалістів;

- встановлювати форму одягу  для учнів;

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні посібники, створювати творчі колективи щодо їх розробки та впровадження;

- здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;

- здійснювати  редакційно-видавничу  діяльність  у  межах  потреб  і  можливостей  згідно з чинним законодавством;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству.

1.13. У закладі освіти створюються та функціонують: предметні методичні   об'єднання,   соціально-психологічна   служба,   творчі   групи вчителів,  учнівські, батьківські та учительські органи самоврядування.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації  забезпечуються  Засновником   і   здійснюються   спеціалістами Ренійської  центральної районної лікарні.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами  визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Засновник здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне оснащення, забезпечує харчування учнів, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське забезпечення виходячи з асигнувань, передбачених на утримання закладів освіти району.

1.17. Засновник встановлює статус закладу освіти  та мікрорайон обслуговування.

1.18. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, розпорядженнями районної державної адміністрації, наказами відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.19.  Заклад не має в своєму складі  інших юридичних осіб.

1.20.  Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

  1. Заклад має право (за погодженням з Засновником та (або)  відповідно  до  рішень  Засновника)  вступати  до  об'єднань закладів  в Україні та за її кордонами.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Головною метою діяльності закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді.  Пріоритетна увага надається навчальному змісту і методикам, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися ІКТ, здатність до самопізнання та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, уміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

2.2. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- створення максимально сприятливих умов для розумового, морального, фізичного, естетичного розвитку особистості дитини;

- пошук, відбір, навчання і виховання здібних та обдарованих дітей, збагачення інтелектуального потенціалу Держави;

- формування в учнів адекватної до сучасного рівня знань та рівня і ступеня освіченості цілісної картини світу, адаптація особистості до життя в суспільстві;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- підготовка молоді до вступу до вищих навчальних закладів, до творчої праці у різних сферах наукової та практичної діяльності;

- формування загальної культури особистості, яка навчається на основі засвоєння змісту програм підвищеного рівня складності;

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі здобуття учнями знань понад обов'язковий загальноосвітній рівень;

- формування прагнення до самоосвіти;

- реалізація ідеї загального, інтелектуального, духовного розвитку особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

- задоволення  потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій реалізації.

2.3. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

        2.3.1. Заклад може здійснювати за дорученням Засновника або уповноваженого органу Засновника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.

       2.3.2. Заклад  може виконувати освітні програми та надавати платні послуги на договірній основі  згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та у порядку, затвердженому МОН України за погодженням з Мінфіном та  Мінекономрозвитку.  Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі послуги повинні бути узгоджені із Засновником, відділом освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації, КУ «РЦОЗУО».

        2.3.3. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених із Засновником, відділом освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації,    виключно    на    підставі    законодавства    України,    з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

          2.4. Заклад має право в межах узгоджених планових завдань    та    кошторисів    направляти    спеціалістів    за    кордон    та залучати   іноземних   спеціалістів   у   своїй   роботі згідно з чинним законодавством України.

 2.5. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством, Засновником і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

 

3. Організація ОСВІТНЬОГО  процесу

 

        3.1. Органи місцевого самоврядування за освітнім закладом закріплюють відповідну територію обслуговування і до початку  навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

3.2. Прийом учнів до закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу, згідно Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16 квітня 2018 року.

3.3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Директор закладу зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3.4. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника на підставі заяви одного з батьків дитини або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу).

         3.5. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого освітнього закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка, на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого освітнього закладу.

У разі обґрунтованої потреби та за наявності вільних місць учень може перейти до іншого класу освітнього закладу.

Іноземні громадяни зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 3.6. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають  до освітнього закладу заяву із зазначенням причин вибуття.

          3.7. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану  розвитку, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи освітнього  закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою освітнього закладу.

3.8. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є освітня програма, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених МОН України.

У освітній програмі  з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної складової.

Освітня програма затверджується   педагогічною радою закладу.

У вигляді додатків до освітньої програми додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.9. Заклад  працює за освітніми  програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання  навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно  до вікових особливостей та  природних здібностей  дітей.

Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням своєї специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

Освітній процес у закладі здійснюється також за груповою та індивідуальною формою навчання.

Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад освіти за погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури створює умови для інклюзивного  навчання, індивідуального та навчання екстерном. Індивідуальне навчання, інклюзивне  та навчання екстерном у закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання  та екстернат у системі загальної середньої освіти, Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених МОН України.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

3.10. Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Заклад  здійснює освітній процес за семестровою формою навчання. Навчальний рік поділяється на два семестри.

Освітній процес у  закладі може здійснюватися за різними формами (для школи І ступеня – уроки; для школи ІІ-ІІІ ступенів – уроки, лекції, лабораторно-практичні, семінарські заняття, диспути тощо) і поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.12. У закладі для учнів 1-4 класів з урахуванням потреб батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу за рішенням Засновника можуть створюватися групи подовженого дня з частковим або повним утриманням учнів за рахунок Засновника, в межах асигнувань, передбачених на фінансування закладів освіти району.

Зарахування до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів. Заяви про зарахування, відрахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

У разі письмового звернення батьків учнів з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи подовженого дня.

     Режим роботи груп подовженого дня та організація освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу.

    Тривалість перебування учнів у групи подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час.

      3.13.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється  закладом в межах часу, що передбачений освітньою програмою, за погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації.

      3.14. Відволікання учнів під час освітнього процесу на інші види діяльності , не пов’язані з реалізацією освітньої програми, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити  менше як 30 календарних днів.

3.16. Режим роботи закладу визначається на основі нормативно-правових актів за погодженням  з Держпродспоживслужбою.

Тривалість уроків у  закладі становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4 – 40 хвилин, у  5-11 – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації.

3.17. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини освітньої програми і профільних  дисциплін  (предметів).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великих перерв (після другого та сьомого уроку) – 20 хвилин.

3.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується керівником закладу.

Тижневий режим роботи закладу фіксується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних  вимог з урахуванням  освітніх програм та індивідуальних  особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.20. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються МОН України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати  навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у перших класах має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання. За рішенням педагогічної ради закладу оцінювання знань, умінь і навичок учнів другого класу також відбувається вербально.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.21.Заклад освіти може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової  атестації переводяться у бали відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.22. Навчання у випускних (4, 9 і 11) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені  від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та МОЗ України.

3.23. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами  за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних  здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені  для   повторного навчання у тому самому класі за рішенням  педагогічної  ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.24. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний  документ  (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником  (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом МОН України.

Учням, які закінчили 9-й клас, видається свідоцтво про базову загальну середню  освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу, видається атестат про повну загальну середню  освіту.

Атестат  про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних  та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Випускникам 9, 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

       За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8,   10  класів можуть  нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями: золотою «За високі  досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».  

        За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову  загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за  відмінні  успіхи у навчанні встановлюється МОН.

        За успіхи у навчанні для учасників освітнього  процесу можуть встановлюватися  такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, премії ( в межах коштів передбачених на ці цілі).

Учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради закладу освіти може бути призначена стипендія за рахунок  додаткових джерел фінансування.

Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку  та видачі зазначених документів.

        Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів,  золотих  і   срібних  медалей,  похвальних  грамот  та  листів здійснюється  МОН України, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної  адміністрації, відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації.

3.25. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі  позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених  у Конституції та законах України, інших нормативно-правових  актах.

        У закладі  забороняється  утворення  та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове  залучення учнів закладу до вступу в будь-які громадські об'єднання,  громадсько-політичні, релігійні організації   і воєнізовані   формування, а також до діяльності в зазначених об'єднання, участі  в агітаційній  роботі та політичних акціях забороняється.

Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього  розпорядку  та  цього Статуту.

 Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

4. Трудовий колектив та інші учасники ОСВІТНЬОГО процесу

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: учні, керівники (директор та його заступники), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються чинним  законодавством, Статутом, правилами внутрішнього  трудового розпорядку закладу.

Учень – особа, яка навчається і виховується в Навчальному  закладі.

4.3.Учні Ренійської ЗОШ № 4 мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профілю навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно- відновлювальної та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини;

- участь  у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах,  гуртках, групах за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що  порушують права або принижують їх честь, гідність;

4.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;    

-  підвищувати  свій загальний культурний рівень;

- брати  участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до  Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дбайливо  ставитися до державного, громадського та особистого майна,

майна інших  учасників освітнього процесу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватись вимог Статуту  правил  внутрішнього розпорядку ЗОШ №4;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5. Учні Ренійської  ЗОШ №4 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку на  них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

         4.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про  працю,  Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду педагогічних працівників   може здійснюватися   на  конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється  закладом та затверджується відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації.

Обсяг  педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Ренійської ЗОШ № 4  і затверджується відділом освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу)  лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою  педагогічного  працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.9. Директор Ренійської   ЗОШ № 4  призначає  класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України,   правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом.

4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами,  що регламентують діяльність закладу, здійснюється лише за їх згодою.

4.11. Педагогічні  працівники   підлягають   атестації   відповідно   до порядку, затвердженого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший  учитель», «учитель (вихователь) – методист»,  «педагог - організатор – методист» та інші.

4.12. Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі  для  здоров’я  учнів;

- брати участь у  роботі  методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших  органів самоврядування  закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення  кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати  її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  пропозиції  щодо поліпшення  навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян,   діяльність яких не заборонена законодавством;

-  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4.13.  Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

  - забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати  рівень навчальних досягнень учнів;

-нести  відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директору.

-сприяти розвитку  інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також  збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської  моралі;

-виконувати  Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку,  умови трудового  договору  (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань  народу;

- готувати  учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння,  злагоди між усіма народами, етнічними,  національними, релігійними  групами;

                     - дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх   

            батьків;

-  педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-запобігати вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-виконувати  накази  і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації ;

-  вести  відповідну документацію.

4.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.15. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності,

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

      - звертатися до органів управління освіти, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

      - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

      - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ренійської  ЗОШ № 4;

      - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

       4.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

        - забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Ренійської  ЗОШ № 4;

        - поважати честь і гідність дитини та працівників ЗОШ;

        - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

        - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

        - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.18. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього процесу;

4.20. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати накази директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

5. Управління зАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

        5.1. Керівництво закладом здійснює його директор.

Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

         5.2. Призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти району здійснюється згідно вимог чинного  законодавства та на підставі Положення про конкурс, затвердженого районною радою.

        5.3. Заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу.

5.4. Директор Ренійської ЗОШ № 4:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення  фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних  та протипожежних нормативних вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-  щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

        5.5. Директор    підзвітний    Засновнику та    відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної  адміністрації  з   усіх   питань   статутної,   фінансової,   соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу, несе перед ними
відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

        5.6. На вимогу відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації або    уповноваженого органу Засновника Заклад у встановлений ними термін надає  інформацію стосовно будь- яких напрямків своєї діяльності.

5.7. Директор Ренійської ЗОШ № 4 є головою педагогічної ради –  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

 Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

5.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового  педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці  з вищими

навчальними закладами та науковими установами;

-  морального  та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації освітнього процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

.        5.9. Батьківська рада закладу освіти:

Батьківська рада навчального закладу створюється в Ренійській ЗОШ № 4. 

Мета і завдання діяльності батьківської ради.

Метою діяльності батьківської ради є надання педагогічному колективу  допомоги в реалізації завдань загальної середньої освіти. 

5.10. Основними завданнями діяльності батьківської ради є:

- допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

- сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

-допомога в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

- організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за  навчання і виховання дітей;

- допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази закладу освіти.

5.11. Створення батьківської ради.

Батьківська рада Ренійської ЗОШ № 4 обирається простою більшістю голосів на загальних зборах батьків закладу на початку навчального року.

Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків закладу освіти.

До складу батьківської ради входить директор закладу та представники батьківських комітетів 1-11 класів по 1 від кожного.

Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.

У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах.

5.12. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу:

президію у складі голови, заступника, секретаря і 3-5 членів президії;

Батьківська рада, її президія мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

Директор Ренійської ЗОШ № 4 є членом батьківської ради з правом дорадчого голосу.

5.13. Організація і зміст роботи батьківських комітетів:

Засідання батьківської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

Під керівництвом членів батьківської ради в закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи  Ренійської ЗОШ № 4, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора ЗОШ, педагогічної ради.

Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

Спірні питання при недосягненні згоди між директором закладу освіти і більшістю членів батьківської ради вирішуються відділом освіти, молоді, спорту та культури.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом класу розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами в день виборів нового складу ради.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківської ради.

Батьківська рада може заслуховувати звіти батьківських комітетів, класів.

Батьківська рада веде протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах і передаються по акту новому складу батьківської ради.

5.14. Батьківська рада має право:

- створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань - надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу в проведенні навчальної  та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

- вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу, педагогічна рада зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківської ради і довести до її відома прийняті рішення;

- за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів класів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

- скликати загальні (класні) батьківські збори;

- брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

- залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах Ренійської  ЗОШ № 4;

- брати участь у прийнятті рішень щодо організації інноваційної діяльності в навчальному закладі;

- рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

- брати участь у конференціях колективу закладу;

- звертатися до органів місцевого самоврядування, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  з питань навчання і виховання учнів.

5.15. Батьківська рада зобов'язана:

- вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в архівних справах Ренійської  ЗОШ № 4 та здаються за актом при прийомі й передачі навчального закладу;

- надавати інформацію про діяльність батьківської ради у разі необхідності за проханням директора відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  ;

- підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

Батьківська рада може виконувати й інші функції, передбачені цим Статутом.

5.16. Піклувальна рада.

За рішенням Ренійської  ЗОШ     №4 може створюватися і діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради  є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.16.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів закладу;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно- відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

  • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів закладу освіти.

5.16.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників органів виконавчої влади Ренійської районної  ради, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються педагогічним колективом закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

5.16.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

 5.16.4. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  закладу освіти, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

5.16.5. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.16.6. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівника ЗОШ пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно- відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази ЗОШ;

- залучати додаткові джерела фінансування Ренійської  ЗОШ №4;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної  бази ЗОШ;

- стимулювати заохочення творчої праці  педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.17 Учнівський парламент Ренійської  ЗОШ № 4.

У Ренійській  ЗОШ № 4 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівський парламент навчального закладу є виборним органом учнівського самоврядування.

Учнівський парламент  діє на підставі діючого законодавства, Статуту ЗОШ, Положення про учнівський парламент.

Метою діяльності учнівського парламенту є реалізація прав учнів на участь в управлінні закладом.

Завданнями діяльності учнівського парламенту є:

представлення  інтересів учнів у  процесі  управління  закладом освіти;

підтримка та розвиток ініціатив учнів у житті закладу освіти;  

захист прав та інтересів учнів.

Учнівський парламент має право:

- проводити на території Ренійської  ЗОШ №4  збори, у тому числі закриті, та інші  заходи;

- розміщувати на території закладу інформацію у визначених для цього місцях (на  стенді учнівської ради) та в засобах інформації закладу освіти (журнал, інформаційний вісник, сайт, радіо), створювати власні друковані органи;

- направляти адміністрації письмові та усні запити, пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу та отримувати на них офіційні відповіді;

- знайомитися з нормативними документами , їх проектами і вносити до них свої пропозиції;

- отримувати від адміністрації інформацію з питань освітнього процесу ;

- представляти інтереси учнів в адміністрації Ренійської ЗОШ №4, на педагогічних радах, зборах, конференціях, присвячених вирішенню питань  життєдіяльності закладу;

- проводити зустрічі з директором закладу освіти та іншими представниками адміністрації не рідше одного разу на місяць;

- проводити серед учнів опитування та референдуми;

- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями, вчителями  і батьками;

- встановлювати ділові стосунки та організовувати спільну діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів;

- представляти інтереси учнів навчального закладу в загальнорайонних органах  учнівського самоврядування, брати участь у формуванні складу делегації закладу на районні, обласні заходи;

- здійснювати інші повноваження згідно з законодавством України, Положенням про учнівський парламент, Статутом.

Учнівський парламент формується на виборній основі терміном на один  рік, самостійно визначає свою структуру.

 

 

6. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Матеріально-технічна база  включає будівлі, споруди, землю,  комунікації,   обладнання    інші  матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти .

6.2. Майно Ренійської ЗОШ №4 належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл та міста району, інтереси яких представляє Ренійська районна рада. Воно закріплене за ЗОШ на праві оперативного управління.

6.3. Майно, яке придбав чи отримав  заклад внаслідок власної   господарської діяльності, належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл та міста району, інтереси яких представляє Ренійська районна рада.

     6.4. Ренійська ЗОШ № 4, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

     6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу осваіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

     6.6. Майно закладу не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди Засновника, відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації. Списання майна закладу проводиться також лише за згодою відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації, за погодженням із Засновником.

     6.7. Для забезпечення освітнього процесу матеріальна база закладу освіти складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивної зали, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерного кабінету, їдальні, господарського приміщення тощо.

    6.8. Відповідно до рішення виконкому Ренійської міської ради від 01 січня 2008 року № 279 навчальний заклад має земельну ділянку загальною площею 0,5 га, де розміщуються будівля закладу, спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6.9. Фінансування закладу здійснюється його Засновником  або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

6.10. Фінансово-господарська діяльність  закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів.

6.11. Джерелами фінансування закладу є:

- кошти районного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації .

6.13. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися  послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових  умов  працівників  закладу.

6.14. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

7. Контроль за діяльністю закладу ОСВІТИ

 

7.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації  єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів та відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної державної адміністрації.

7.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН  України.

7.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділом освіти, молоді, спорту та  культури Ренійської районної державної адміністрації.

7.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.

 

8. Міжнародне співробітництво

 

8.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

8.3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  РЕНІЙСЬКОЇ  ЗОШ № 4

 

9.1. Припинення діяльності  відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та Закладу до його правонаступника.

9.2. Ліквідація здійснюється: за рішенням Засновника; за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом.

9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною уповноваженим органом Засновника, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами , а повноваження керівника припиняють.

9.5. Ренійська  ЗОШ №4       є складовою відділу освіти, молоді, спорту та культури з дня внесення до єдиного державного  реєстру запису про припинення його діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов'язків Закладу протягом усього періоду його функціонування.

10.2 Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.

10.3. Цей статут складено та підписано у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.