Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Ренійської районної ради Одеської області
homepage counter счетчик сайта
Besucherzahler
счетчик посещений

Освітня програма закладу освіти

 

Схвалено

педагогічною радою

школи

29 травня 2020 року

протокол №8

Затверджено

Директор школи

В.Г.Куванжи

Наказ №92 від 05.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ренійської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №4

Ренійської районної ради

 Одеської області

 

2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рені

 

2020

 

 

 

Зміст

 

І. Загальні положення

1. Призначення школи та засоби його реалізації

2. Опис моделі випускника школи

3. Цілі та задачі освтнього процесу школи

4. Навчальний план та його обгрунтування

5. Особливості організації освітнього процесу

6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу

7. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

ІІ. Освітня програма початкової школи

 1. Вступ
 2. Загальний обсяг навчального навантаження
 3. Навчальний план
 4. Перелік навчальних програм
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозвязок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою
 8. Форми організації освітнього процесу
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями

ІІІ. Освітня програма школи ІІ ступеня

 1. Вступ
 2. Загальний обсяг навчального навантаження
 3. Навчальний план
 4. Перелік навчальних програм
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозвязок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою
 8. Форми організації освітнього процесу
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями

ІV. Освітня програма школи ІІІ ступеня

 1. Вступ
 2. Загальний обсяг навчального навантаження
 3. Навчальний план
 4. Перелік навчальних програм
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозвязок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей)
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою
 8. Форми організації освітнього процесу
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями
 11. Критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти
 12. Портрет випускника середньої школи

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ 1. Призначення школи та засоби його реалізації

   Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання школи полягає у формуванні глобальної компетентності учня, необхідної кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Глобально компетентні люди мають застосовувати такі якості, характеристики і здібності, щоб не лише вивчати навколишній світ, а й жити в ньому. Педагогам, щоб допомогти учням стати глобально компетентними, потрібно не тільки розвивати ці якості у собі, а й шукати способи їх розвитку в учнів.  За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

  Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована  спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа України. Центральне місце в системі освіти належить середній школі. В школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

   Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни. У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни У здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири: виховання не зводиться до окремих виховних занять; до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;  учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину; у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації;  співробітництво з позашкільними закладами освіти;  активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;  налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою.

   Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ренійської районної ради Одеської області знаходиться у районній комунальній власності, є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.Засновником навчального закладу є  Ренійська районна рада.

   Навчальний заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

    Головною метою навчального закладу є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

   Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

   Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням  школи.

   Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

   У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь - початкова загальна освіта;

II ступінь - основна загальна освіта;

III ступінь - середня (повна) загальна освіта.

   Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

   Основними засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, а  також уведення в навчальний план предметів, факультативів і курсів за вибором, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд («Етика», «Вчись думати», «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами»)

   Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

   З метою забезпечення наступності освітнього процесу, соціальної адаптації дошкільника до умов навчальної діяльності в школі 01 червня 2018 року була укладена Угода про співпрацю між дошкільним навчальним закладом загального розвитку «Ясла-садок «Чомучка» Ренійської міської ради та закладом загальної середньої освіти «Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Ренійстької районної ради Одеської області» для здійснення взаємодії навчальних закладів.

Мета угоди - спільна розробка і реалізація моделей взаємодії навчальних закладів, забезпечуючи наступність:

 • у програмах, ефективних педагогічних технологіях;
 • формах і методах роботи педагогів з дітьми;
 • здійсненні педагогічної співпраці з батьками.

   Згідно цієї угоди Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 зобов’язується:

 1. Вивчити особливості освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.
 2. Комплектувати перші класи на диференційованій основі і забезпечити наступність в роботі на рівні початкової ланки школи.
 3. Проводити протягом року консультативну і методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов школи, використовуючи взаємовідвідування, спільні семінари тощо.
 4. У процесі шкільного навчання продовжити роботу по забезпеченню фізичного, психічного і емоційного благополуччя дітей, розвитку їх творчих здібностей у різних видах діяльності.
 5. Спільно зі спеціалістами ДНЗ обговорювати підсумки успішності їх випускників, причини неуспішності, проблеми адаптації.
 6. Проводити відкриті уроки вчителів початкових класів для вихователів, інших спеціалістів дошкільного закладу з метою демонстрації кращих зразків педагогічних технологій і обміну досвідом.
 7. Проводити ознайомлювальні зустрічі вчителів початкових класів з майбутніми першокласниками та їх батьками.
 8. Брати участь у батьківських зборах, що проводяться в дошкільному закладі з питань підготовки дитини до школи.
 9. Проводити у канікулярний період спільні заходи із залученням дітей старшого дошкільного віку, учнів початкових класів та їхніх батьків.

   Ренійська ЗОШ №4 – заклад загальної середньої освіти з вивченням двох іноземних мов (англійської, що вивчається з 1 класу, та французької, що вивчається з 5 класу). Таке двомовне навчання закінчується в 9 класі.

  У Ренійській ЗОШ №4 створені всі умови для організації освтнього процесу. У школі забезпечуються умови для навчання і виховання учнів, рівного доступу до якісної освіти, формування загальноосвітніх ціннісних орієнтирів на основі історичних традицій народу, соціального захисту дітей, розвитку їх інтелектуальних, фізичних та духовних можливостей.Діяльність адміністрації школи направлена на організацію і забезпечення умов функціонування закладу, підвищення професійного рівня     педагогів, впровадження в освітній процес сучасних інформаційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази школи.Школа працює згідно освітньої програми та річного плану. Використання різних форм внутрішкільного контролю допомагає покращувати якість роботи всіх напрямків освітнього процесу та життєдіяльності закладу, виховання учнів патріотами України.Колектив закладу знаходиться в постійному пошуку та впровадженні елементів інноваційних технологій, удосконалює форми та методи роботи з учнями. Усе це сприяє формуванню особистості з розвинутою потребою у самореалізації та самовдосконалення, у свідомому ставленні до свого здоров'я та довкілля.У навчальному закладі створені та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи,  психологічна та соціальна служба.Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в школі сприяють система ІСУО та програма КУРС Школа.

   Наша школа -  школа рівних можливостей для всіх; школа, в якій навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школа, яка  намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті;  школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Тобто, щоб дитина, навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою  зосереджене на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, яку колектив школи поставив перед собою.Школа працює на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:

- повага до особистості;

- доброзичливість і позитивне ставлення;

- довіра у відносинах;

- діалог – взаємодія – взаємоповага;

- розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

 -принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Індивідуальне навчання дітей, які потребують спеціальної допомоги і реабілітації, здійснюється за індивідуальними планами, які розроблені школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей та бажанням батьків («Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за N 852/33823.

    Школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.

 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи

 

   Випускник нашої школи - особистість - цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот - з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

інноватор - здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

   Освітній процес у школі  спрямований на формування у випускника школи ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною  та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

   Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:  читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення,  конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

   Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі міста, школа працює над досягненням таких цілей та задач:

 • забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 • створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
 • формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 • забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

    Основним документом, що регулює освітній процес у школі, є робочий навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування «моделі» випускника кожного ступеня навчання.Починаючи з І ступеня, в школі функціонує система факультативів та гуртків, яка дозволяє зробити освітній простір  єдиним і таким, що тісно пов'язує різні вікові етапи в навчанні різних  дисциплін. Мета та завдання базового навчання  полягає у створенні освітнього простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання у 8,9 класах має стати етапом готовності до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня. Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини.

   Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У старшій школі навчання є профільним. При формуванні змісту допрофільної освіти та варіативної складової навчального було  максимально врахувано освітні потреби учнів і батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, моніторингу навченості та природніх задатків здобувачів освіти.

   Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планів відповідного рівня.

Клас

Кількість годин на рік

1 клас

805

2 клас

875

3 клас

910

4 клас

910

Разом

3500

5клас

1085

6 клас

1190

7 клас

1225

8 клас

1260

9 клас

1260

Разом

6020

10 клас

1330

11 клас

1330

Разом

2660

 

  Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту середньої освіти, є обов'язковими і вивчатимуться на рівні державного стандарту на всіх профілях.       

  Враховуючи кадрове,  навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-обовязкові предмети здобувачі освіти вивчатимуть інформатику та технології.  Згідно рішення Колегії МОН від 27 вересня 2018 року протокол № 9/1-20  «Про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році» передбачено, що, починаючи з 2021 року, державна підсумкова атестація з математики для осіб, які завершують здобувати повну загальну середню освіту, буде обов’язковою (крім учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти). Саме тому з 2019-2020 навчального року старша школа стає профільною : вводиться профільне навчання з математики з тижневим навантаженням 9 годин (6 – алгебри, 3 – геометрії). Перелік профільних предметів з орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 3 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню, затвердженої МОН України від 20.04.2018 року №408.

   З метою врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів школярів, діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі здібними та обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та групові заняття з різних дисциплін.

   Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

   Крім того, у закладі продовжують працювати три інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами, які було відкрито на підставі висновків КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Ренійської районної ради Одеської області» про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Для таких дітей створена команда психолого-педагогічного супроводу, яка відповідно до особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму у школі.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу

    Школа  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  вихідні  дні  -  субота  і  неділя.

    Відповідно до  Закону  України  «Про  освіту»  тривалість  уроку  в  1  класах  -  35  хвилин, в  2-4  класах  встановлюється  40  хвилин,  в 5-11 – 45 хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хв., під час яких учні харчуються – 20 хв. Школа  працює  в  такому  режимі: 1 – 11 класи – початок занять о 8 годині 15 хвилин.

    Для учнів 2-3класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працює                     1  група продовженого дня.

    Відповідно    Закону  України  «Про    освіту»  кожен навчальний  рік  розпочинається                01  вересня  святом - День  знань.

   Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри  та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури Ренійської районної ради Одеської області.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

   Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно статті 12 р.ІІ  Закону  України  «Про    освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої  школи,яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідно до «Порядку проведення державної підсумкової атестації», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 за   № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року №635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 за     №578/33549перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.          Вручення документів про освіту  провести для випускників 9-го, 11-го класів – відповідно до даних МОН України .

   Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

   Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена міською радою чи її виконавчим комітетом та у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та  переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367.У листі МОН від 5 квітня 2019 року № 1/9-227, присвяченому прийому дітей до перших класів у 2019 році, роз’яснено, що відповідно до вимог нового Закону «Про освіту» було змінено порядок зарахування дітей у перші класи. Тепер кожна дитина може піти в школу, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією (без тестів, співбесід чи інших випробувань). Для першочергового зарахування треба тільки підтвердити місце проживання одним з документів. Їх перелік закріплено в постанові КМУ № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

        Поділ  класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється  відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002   № 128 зі змінами, внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

 

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

   На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний «продукт» діяльності школи відповідає ідеальній «моделі»випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та термінами  контролю є:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя)–не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, ковчингах, тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року);
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно- правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання);
 • матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзал, бібліотека, їдальня, буфет, наявність інтернету);
 • якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою);
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному уроці), тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);
 • моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік);
 • продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 раз на рік).
 • Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:
 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі;
 • постійний моніторинг змісту освіти; 
 • спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;
 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів; 
 • розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Розділ 7. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

    Виховання учнів  у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

   Весь освітній процес у школізорієнтований на учня, розвиток його талантів, виховання на цінностях загальнолюдських, цінностях поваги до іншої людини, цінностях любові до власної країни. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

   Роль окремих виховних моментів під час навчання за наскрізними темами різна і залежить від  їх мети і змісту та від того, наскільки тісно той чи інший захід пов’язаний із конкретною наскрізною темою, життєвим досвідом учнів та їх інтересами. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального та виховного середовища, а зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку учня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання та виховної діяльності, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

   Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,  квести, інтерактивні уроки  (урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.  Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

   Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з звітують про виконану роботу перед комісією, до складу якої увійдуть учні, батьки, вчителі.

   Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

   Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

   Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

 

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

      Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами Міністерства і освіти України:

-від 08 10. 2019 року № 1272 "Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів закладів загальної середньої освіти" (розроблених під керівництвом Савченко О. Я.)

- від 08.10.2019 року № 1273 "Про затвердження типових освітніх програм для 3 -4 класів закладів загальної середньої освіти" (розроблених під керівництвом Савченко О. Я.)

від 20.04.2018 №407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня".

- від 20.04.2018 №405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня".

- - від 20.04.2018 №408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня".

- від 07 червня 2017 року№ 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

- від 14.07.2016 № 826 "Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів".

- від 24.11.2017 № 1539" Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів"

- від 23.10.2017 № 1407 "Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти"

- від 21 лютого 2019 року№ 236 "Про внесення змін до навчальних программ з історії України для 5-9 та 10-11 класівзакладів загальної середньої освіти"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Розділ 1. Вступ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Типову освітню програму для 1-2 класів, 3 класу закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (зі змінами).

Типову освітню програму для 4 класу закладів загальної середньої освіти розроблено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-           дитиноцентрованості і природовідповідності;

-           узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-           науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-           наступності і перспективності навчання;

-           взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-           можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-           творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-           адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження:

1 клас

805 годин

2 клас

875 годин

3 клас

910 годин

4 клас

910 годин

        Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальних планах школи І ступеня.

 

                                                 

 

 

Розділ 3. Навчальний план

Типовий навчальний план

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

 

315

 

350

 

350

 

350

 

1365

Іншомовна

Математична

140

140

140

140

560

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105

 

105

 

105

 

105

 

420

Технологічна

 

35

 

70

 

70

 

70

 

245

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Усього

770

840

840

840

3290

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700 

22/770 

23/805

23/805 

/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805 

875

910

910

3500 

               

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

початкової школи з навчанням українською мовою                                                                Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4   Ренійської районної ради  Одеської області  на 2020/2021н.р

Наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272

Типова освітня програма під керівництвом О.Я.Савченко

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість

годин

на тиждень

у класі

 

1 клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

 

 

9

Українська мова та література

Навчання грамоти (українська)

7

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

Природнича, громадянська й історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузі

 

Я досліджую світ

3

 

 

Мистецька

Мистецтво

2

Технологічна

Дизайн і технологія

1

Фізкультурна

Фізична культура*

3

Усього

 

22

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивченняпредметів освітніх галузей, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять

1

Математика

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

Граничнодопустиметижневе / річне навчальне навантаження учня

20/700

 

* Години, передбачені для фізичноїкультури, не враховуютьсяпід час визначеннягранично допустимого  

навчальногонавантаженняучнів,   але обов'язковофінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                    Навчальний план

початкової школи з навчанням українською мовою                                                                Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4   Ренійської районної ради  Одеської області  на 2020/2021н.р

Наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272

Типова освітня програма під керівництвом О.Я.Савченко

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість

годин

на тиждень

у класі

 

2 клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі

 

 

10

Українська мова та література

 

7

Іншомовна

Англійська мова

3

Математична

Математика

4

Природнича, громадянська й історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузі

 

Я досліджую світ

3

 

 

Мистецька

Мистецтво

2

Технологічна

Дизайн і технологія

1

Інформатична

1

Фізкультурна

Фізична культура*

3

Усього

 

24

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивченняпредметів освітніх галузей, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять

1

Математика

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

Граничнодопустиметижневе / річне навчальне навантаження учня

22/770

 

* Години, передбачені для фізичноїкультури, не враховуютьсяпід час визначеннягранично допустимого  

навчальногонавантаженняучнів,   але обов'язковофінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Навчальний план

початкової школи з навчанням українською мовою                                                                Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4   Ренійської районної ради  Одеської області  на 2020/2021н.р

Наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1273Типова освітня програма під керівництвом О.Я.Савченко

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість

годин

на тиждень

у класі

 

3 клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі

 

 

10

Українська мова та література

 

7

Іншомовна

Англійська мова

3

Математична

Математика

5

Природнича, громадянська й історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузі

 

Я досліджую світ

3

 

 

Мистецька

Мистецтво

2

Технологічна

Дизайн і технологія

1

Інформатична

1

Фізкультурна

Фізична культура*

3

Усього

 

25

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивченняпредметів освітніх галузей, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять

1

Математика

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

Граничнодопустиметижневе / річне навчальне навантаження учня

23/805

 

* Години, передбачені для фізичноїкультури, не враховуютьсяпід час визначеннягранично допустимого  

навчальногонавантаженняучнів,   але обов'язковофінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

початкової школи з навчанням мовою корінного народу, національної меншини       Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4  

Ренійської районної ради  Одеської області  на 2020-2021н.р.

Наказ МОН України від 20.04.2018 №407                                                                                                                                                     Таблиця 3

Освітні галузі

Предмети

4       клас

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Російська мова

2,5

2,5

Літературне читання

2,5

2,5

Українська мова

2

2

Літературне читання

2

2

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура**

3

3

Усього

22+3+1

22+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Перелік навчальних програм

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Учні першого-другого класів у 2020-2021 навчальному році навчатимуться за Типовою освітньою (О.Я. Савченко), затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки від 08.10.2019р. № 1272"Про затвердження типовихосвітніх програм для 1 -2 класівзакладів загальної середньої освіти".

Учні третього класу навчатимуться за Типовою освітньою (О.Я.Савченко), затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки від 08.10.2019р. № 1273"Про затвердження типових освітніх програм для 3 -4 класів закладів загальної середньої освіти"

Учні 4-го класу навчатимуться у 2020-2021 навчальному році за державним стандартом, затвердженим до набрання чинності Закону України «Про освіту», також типовою освітньою програмою, розробленою на його основі та затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018р. № 407.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ ІІ СТУПЕНЯ

(базова середня освіта)

Розділ 1. Вступ

Базова середня освіта – це другий  рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій,  забезпечує базову загальну середню освіту,  що разом із початковою є  фундаментом  загальноосвітньої  підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти.

Метою базової середньої освіти є створення умов для досягнення випускниками базової школи очікуваних  результатів: знань, умінь, навичок, компетенцій і компетентностей, визначених особистісними, сімейними, громадськими, державними потребами і можливостями учня середнього шкільного віку,індивідуальними особливостями його розвитку і стану здоров'я,  продовження навчання в профільній школі.Завдання:1. Засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм на основі вимог стандартів.2. Якісне засвоєння іноземної мови – англійської та французької.3. Підвищення мотивації навчання школярів через активізацію пізнавальноїдіяльності, розвиток загальних і індивідуальних здібностей.4. Розвиток в учнів здатності до дослідницької діяльності, самостійного досягнення мети на основі застосування проектної діяльності в рамкахпредметів навчального плану.5. Формування духовно-розвинутої, творчо обдарованої особистості учня на основі сучасних технологій виховання, інтеграції зусиль школи, сім'ї та громадськості.6. Збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я та безпеки учнів, забезпечення їх емоційного благополуччя через систему роботи по пропаганді здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, створення комфортного та безпечного освітнього середовища.

Розділ 2 .Загальний обсяг навчального навантаження:

5клас

1050  годин

6 клас

1155 годин

7 клас

      1172,5  години

8 клас

   1207,5  годин

9 клас

                    1260годин

Всього

5845 годин

        Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальних планах школи ІІ ступеня, що  складені на основі  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10).

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.  Навчальний план

 

Навчальний план

середньої школи з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4   Ренійської районної ради  Одеської області на 2020/2021н.р.

                      Наказ МОН України від 20.04.2018 №405                                                                                                   Таблиця 10 до Типової освітньої програми

Освітнігалузі

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українськамова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українськалітература

2

2

2

2

2

Перша іноземнамова(анг)

3

2

2

2

2

Другаіноземнамова(фр)

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство –знавство

ІсторіяУкраїни

1

1

1

1,5+ 0,5

1,5

Всесвітняісторія

-

1

1

1

1

Основиправознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичнемистецтво

1

1

1

-

-

Образотворчемистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4+1

4+1

-

-

-

Алгебра

-

-

2+1

2+1

2+ 1

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудовенавчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізичнакультур

Основиздоров’я

1

1

1

1

1

Фізичнакультура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5+1+3

27,5+1+3

29+1+3

29,5+1+3+0,5

31+1+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальнізаняття та консультації

1,5

 

2,5

 

1

 

2

 

1

Мова національної меншини (російська)

1

1

1

1

1

Етика

0,5

0,5

--

-

-

Факультативний курс «Вчись думати»

-

1

-

-

-

Спецкурс «Живи за правилами»

-

-

1

-

-

Спецкурс «Вчимося бути громадянами»

-

-

-

1

-

Граничнодопустименавчальненавантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахуванняподілукласів на групи)

28+3

 

31+3

 

32+3

 

33+3

 

33+3

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального навантаження учнів,  але обов'язково фінансуються.***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класів вивчається курс «ІсторіяУкраїни (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. ІсторіяУкраїни».****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншимимовами).

  Поділ  класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється  відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002   № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

   У  школі  здійснюється  розподіл  класу  за  групами  при  вивченні  інформатики  у 5-9  класах.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

                                 Розділ 4. Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

 1.  

Українська мова

 1.  

Українська література

 1.  

Біологія

 1.  

Географія

 1.  

Зарубіжна література

 1.  

Інформатика

 1.  

Історія України

 1.  

Всесвітня історія

 1.  

Основи правознавства

 1.  

Математика

 1.  

Алгебра

 1.  

Геометрія

 1.  

Образотворче мистецтво

 1.  

Музичне мистецтво

 1.  

Мистецтво

 1.  

Основи здоров’я

 1.  

Природознавство

 1.  

Трудове навчання

 1.  

Фізика

 1.  

Фізична культура

 1.  

Хімія

 1.  

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою корінного народу, національної меншини (початок вивчення з 1 класу)

 1.  

Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ

(профільна середня освіта)

Розділ 1. Вступ

 

          Профільна середня освіта – це третій  рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій,  і є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому в свідомості учнів формується цілісна картина світу, випускники старшої школи володіють способами пізнавальної та комунікативної діяльності, умінням одержувати інформацію з різних джерел і самостійно опрацьовувати її, застосовувати набуті знання в повсякденному житті та готові до свідомого вибору та самореалізації.

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

          Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості  кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. При цьому  реалізується  принцип особистісно орієнтованого навчання, створюються найоптимальніші умови для професійного самовизначення та подальшої самореалізації випускників, продовження освіти та початку професійної діяльності.

          Мета профільного навчання – забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення  можливостей постійного  духовного  самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Профільна школа є інституційною формою реалізації цієї мети.

Основні завдання профільного навчання

 • створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
 • забезпечення наступності між загальною середньою та професійною освітою, можливості отримати професію;
 • сприяння професійній орієнтації і самовизначенню старшокласників, соціалізації учнів незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо;
 • здійснення психолого-педагогічної діагностики щодо визначення готовності до прийняття самостійних рішень, пов’язаних з професійним становленням;
 • сприяння у розвитку творчої самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, які забезпечать випускнику школи можливість успішно самореалізуватися;
 • продовження всебічного розвитку учня як цілісної особистості,  його здібностей і обдарувань, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.

          Освітня програма школи ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,  постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 (10-11 класи) «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі Типових освітніх програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року №408. Освітня програма школи  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

           Освітня програма повної середньої освіти є  продовженням освітньої програми базової середньої освіти. Програма розроблена з урахуванням психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей 16-18 років. Програма враховує, що провідною діяльністю учнів даного вікового періоду є самовизначення як практика формування, пов'язана з конструюванням  можливих образів майбутнього, проектуванням і плануванням в ньому своєїіндивідуальної траєкторії (свого шляху). Так як формування  старших школярів відбувається через набуття практичного мислення, то одиницею організації змісту освіти стає «проблема» і проблемна організація навчальногоматеріалу, що передбачає особистісно-компетентнісну організацію навчальної діяльності.

             До  очікуваних результатів засвоєння основної освітньої програми належать:

 • Загальні навчальні вміння, навички і способи діяльності
 • Пізнавальна діяльність
 • Інформаційно-комунікативна діяльність
 • Рефлексивна діяльність.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-дитиноцентрованості і природовідповідності;

-узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-наступності і перспективності навчання;

-взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- принцип інтегрування навчальних предметів всередині і поза освітніх

областей;

- принцип диференційованого підходу до навчання;

-логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей;

-принцип взаємозв'язку навчальної та позанавчальної діяльності.

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження:

10 клас

1330 годин

11 клас

1330 годин

Разом

2660 години

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальних планах школи ІІІ ступеня, що  складені на основі  Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  затверджених  наказом Міністерства освіти і науки  України №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця №2).

 

 

 

 

 

Розділ 3. Навчальний план

Навчальний план

Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Ренійської районної ради  Одеської області

для 10 класу (профіль – математичний)                                                                         закладу загальної середньої освіти

                          на 2020/2021 н. р.

Наказ МОН України  від20.04.2018 № 408                                Таблиця 2,3

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

10 клас

Базові предмети

 

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2

Мова і література корінного народу, національної меншини (російська)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

2

Алгебра і початки аналізу

             6

Геометрія

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

1,5

Фізична культура*

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

 Інформатика

 Технології

 

2

1

Разом

29+6+3

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси,факультативні курси та індивідуальні заняття

 

Спеціальні курси

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Ренійської районної ради  Одеської області

для 11 класу (профіль – математичний)                                                                         закладу загальної середньої освіти

на 2020/2021 н. р.

Наказ МОН України  від20.04.2018 № 408                                Таблиця 2,3

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

11 клас

Базові предмети

 

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2+1

Мова і література корінного народу, національної меншини (російська)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 

0

Алгебра і початки аналізу

             6

Геометрія

3

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика

4

Хімія

2

Фізична культура*

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

 Інформатика

 Технології

 

1

2

Разом

28+1+6+3

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси,факультативні курси та індивідуальні заняття

 

Спеціальні курси

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно  до  вимог  Закону  України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів  на  групи  при  вивченні окремих предметів здійснюється відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства освіти  і  науки  України від  20.02.2002   № 128 зізмінами, внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

 

Навчальний план для 10 класу розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2019 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, спецкурсів, факультативів.

   Навчальний заклад обрав другий варіант (таблиця 2,3) Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої МОН України від 20.04.2018 року №408, що містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

  Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Мистецтво», «Технології»).

Ці предмети вивчаються на рівні стандарту. Години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети, діляться між двома обраними. У 10 класі із вибірково-обов’язкових предметів шляхом анкетування учнів були обрані два предмети – інформатика (2 год.) та технології (1 год.), а в 11 класі - . інформатика 1 год.) та технології (2 год.).

   Враховуючи освітні потреби учнів, бажання батьків, обов’язкове проходження ДПА у вигляді ЗНО з математики з 2021 року, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення заклад освіти прийняв рішення про  розподіл годин для формування математичного профілю.

   У 2020/2021 нвчальному році у 10 класі також обрано математичний профіль.  Профільні предмети, їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 3.

Години навчальних предметів  інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5)  викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.